Thermal View House E1523877492727

Η δομική αναβάθμιση προηγείται έναντι της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δικαίως στραφεί η προσοχή της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών ως μέτρο έναντι του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.

Ανθεκτικότητα Κατασκευών

Εντούτοις ένα εξίσου σημαντικό θέμα, ίσως και σοβαρότερο, είναι αυτό της ανθεκτικότητας των κατασκευών. Γιατί τελικά, τι νόημα έχει η ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κτίριο, όταν λόγο της γήρανσης του σκυροδέματος η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη.

Ανθεκτικότητα ονομάζουμε τον ελάχιστο χρόνο μέσα στον οποίο η κατασκευή έχει την ικανότητα να ανθίσταται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις χωρίς να χάνει τις ιδιότητες αντοχής και λειτουργίας της κάτω από ένα αποδεκτό όριο. Όπως όλα τα σύνθετα υλικά έτσι και το οπλισμένο σκυρόδεμα έχει πεπερασμένο χρόνο ζωής πέραν του οποίου κρίνεται λειτουργικά ανεπαρκές.

Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το ότι τα περισσότερα κτίρια του δομικού μας πλούτου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν κατασκευαστή πριν από αρκετές δεκαετίες, καθιστά την ανθεκτικότητα των κατασκευών να θεωρείται από την διεθνή κοινότητα των Μηχανικών σαν το υπ’ αριθμών ένα επιστημονικό και πρακτικό πρόβλημα, σημαντικότερο και της ενεργειακής αναβάθμισης.

Αποτέλεσμα της σοβαρότητα του προβλήματος οδήγησε των Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος στην έκδοση  μιας τριλογίας τεχνικών οδηγιών επάνω στο κρίσιμο αντικείμενο της ανθεκτικότητας οπλισμένου σκυροδέματος:

2015 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 6: Ανθεκτικό σκυρόδεμα(Σε διάβρωση οπλισμού λόγω ενανθράκωσης ή/και δράσης χλωριόντων).

2016 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 7: Διάβρωση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (και δόκιμες πρακτικές για να μην επέλθει διάβρωση).

2019 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 8: Επισκευές ρωγμών λόγω διάβρωσης οπλισμού από περιβαλλοντικές δράσεις

Προσανατολισμός Τεχνικών Οδηγιών

Η σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών προσανατολίζουν τον Πολιτικό Μηχανικό στην αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού θέματος. Τα θέματα ανθεκτικότητας είναι πολλά και σύνθετα όπως:

  • Πολύπλοκες περιβαλλοντικές επιδράσεις στην κατασκευή
  • Διαφορετικοί μηχανισμοί δράσεων (χημικές δράσεις, φυσικές δράσεις,μηχανικές δράσεις, κ.λπ.)
  • Ρηγματώσεις σκυροδέματος από διαφορετικές αιτίες και μηχανισμούς (πριν τη σκλήρυνση (π.χ. πλαστική συστολή), μετά την σκλήρυνση (π.χ. συστολή ξήρανσης, θερμικές μεταβολές όγκου, διάβρωση οπλισμού, παγοπληξία, κλπ.)

Και μόνο η αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού και η συνεπακόλουθη προστασία του, απαιτεί ανάλυση των μηχανισμών διάβρωσης, είτε πρόκειται για διάβρωση από παθητικοποίηση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος (γενικευμένη διάβρωση) είτε από διάβρωση λόγω χλωριόντων (διάβρωση κατά βελονισμό) είτε από συνδυασμό αυτών των μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό οι Τεχνικές Οδηγίες εστιάζουν σε προτάσεις επισκευών εκείνων των στοιχείων που έχουν υποστεί φθορές από τη διάβρωση του οπλισμού. Το πεδίο αυτό, όσο συνοπτικά και να περιγράφει, απαιτεί την ενασχόληση με εξειδικευμένα θέματα όπως: Αξιολόγηση της φθοράς, Μέθοδοι επισκευών, Τύποι επισκευών και Υλικά επισκευών.

Υπηρεσία διάγνωσης KGreenpathology

Στον συγκεκριμένο τομέα η ΚGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ προσφέρει υπό την εποπτεία Πολιτικού Μηχανικού μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, διάγνωσης και αποκατάστασης, αντίστοιχα με δύο εξειδικευμένες υπηρεσίες: την ΚGreen_pathology και την ΚGreen_renovarion

Η υπηρεσία ΚGreen_pathology εστιάζει στον τομέα της διάγνωσης.

Οι επιθεωρητές, με τη χρήση προηγμένων μεθόδων υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης, κρουσημέτρησης, υπερηχοσκόπησης, μαγνητογράφησης οπλισμού, ελέγχου πάχους ενανθράκωσης σκυροδέματος, κ.α., έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων και την κατάστασή τους. Στη συνέχεια το επιστημονικό προσωπικό της με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού αναλύει, ερμηνεύει τα αποτελέσματα και εκπονεί πραγματογνωμοσύνη για την παθολογίας της κατασκευής προσδιορίζοντας με ακρίβεια τις αιτίες των προβλημάτων. Έχει τη δυνατότητα εντοπισμού σύνθετων κατασκευαστικών  προβλημάτων όπως:

  • πάσης φύσης δομικές υποβαθμίσεις και καταστροφές του φέροντος οργανισμού.
  • προβλήματα στεγανοποίησης σε τοίχους, υπόγεια, ταράτσες, από φυσική κόπωση των υλικών, από εξωγενείς αίτιες ή κατασκευαστικές αστοχίες.
  • διαρροές νερού από κάθε είδους δίκτυο και δεξαμενή λόγω χαλαρής σύνδεση, διάβρωσης ή ακόμη και κακής συναρμολόγησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς γκρεμίσματα και σπασίματα δαπέδων.
  • κακή αεροστεγανότητα κουφωμάτων και απουσία θερμοδιακοπών.
  • ελλιπή θερμομόνωση και συμπυκνώσεις υδρατμών λόγω θερμογεφυρών.
  • ανερχόμενη υγρασία και διαβρώσεις δομικών στοιχειών.

Υπηρεσία αποκατάστασης KGreenrenovarion

Ακολούθως αναλαμβάνει η υπηρεσία ΚGreen_renovarion όπου εκπονεί την μελέτη για τη ριζική αποκατάσταση και επίλυση των προβλημάτων. Η υπηρεσία δίνει λύσεις σε θέματα:

Ο κύκλος της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης και με τον επανέλεγχο των δομικών στοιχείων χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό για την επιβεβαίωση της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η ολιστική προσέγγιση της ΚGreen (έλεγχος – ανάλυση – μελέτη επίλυσης – επίβλεψη – επανέλεγχος επιβεβαίωσης) είναι μοναδική στην Ελλάδα.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής