Xromata

Το φθινόπωρο είναι εδώ… Πως θα βάψω σωστά το σπίτι μου

Στην Ελλάδα, παραδοσιακά οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, αποτελούν τους μήνες εκείνους,  κατά τους οποίους τα νοικοκυριά πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης και χρωματισμού των σπιτιών τους. Πολλά μάλιστα νοικοκυριά, επιλέγουν να προμηθευτούν μόνοι τους τα χρώματα και να βάψουν οι ίδιοι τον χώρο τους, συνήθως εξωτερικούς, εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια. 

Η εργασία της βαφής, πράγματι αποτελεί μια εύκολη χειρωνακτική εργασία για κάποιον που όπως λέμε «πιάνουν τα χέρια του». Όμως, όπως όλες οι τεχνικές εργασίες, έτσι και η βαφή επιφανειών, για να επιτύχει, απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών και κρύβει σημαντικά επαγγελματικά μυστικά, μερικά από τα οποία και σας παρουσιάζουμε σήμερα.

Υλικά:

Καταρχάς τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούμε είναι:

  • Τα επισκευαστικά υλικά του υποστρώματος, που ως επί το πλείστο είναι στόκοι ανόργανοι ή οργανικοί.  
  • Οι επιστρώσεις βάσης, τα επονομαζόμενα αλλιώς αστάρια. 
  • Και φυσικά τα χρώματα, που είναι οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό και κατηγοριοποιούνται με βάση το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 924. 

Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν, που είναι η επιλογή των υλικών, πρέπει να επιλέξουμε υλικά της ίδιας εταιρίας, όπου ο παραγωγός εγγυάται για την συμβατότητα μεταξύ αυτών. 

Βασική αρχή:

Επίσης, μια βασική αρχή, που ισχύει άλλωστε για κάθε έτοιμο δομικό υλικό, είναι ότι όλα τα υλικά επίστρωσης, στόκοι/αστάρια/χρώματα, πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να ελέγχονται ότι δεν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, πρέπει να αναδεύονται, να αναμιγνύονται ή /και να αραιώνονται με τις ορθές αναλογίες που ορίζει ο παραγωγός, πρέπει να εφαρμόζονται με καθαρά εργαλεία μέσα σε καθαρά δοχεία, ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και τέλος πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος, υπό τις συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιασμός, κτλ) και φυσικά με την κατανάλωση που συνιστά ο παραγωγός τους.

Προετοιμασία:

Πριν την έναρξη των εργασιών, οφείλουμε να προστατέψουμε από τον κίνδυνο του λερώματος τις γειτονικές επιφάνειες (π.χ. κουφώματα, δάπεδα κ.α.) με κατάλληλα καλύμματα, όπως αυτοκόλλητη χαρτοταινία, και φύλλα νάιλον. Αν χρειαστεί μπορούν να αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες σταθερές κατασκευές και εξοπλισμός όπως π.χ. φωτιστικά πλαφονιέρας κ.α.  

Συνήθως βάφουμε παλιές ήδη βαμμένες και στεγνές επιφάνειες, οπότε δεν απαιτείται κάποιος χρόνος αναμονής. Εάν όμως πρόκειται για νέες σοβαντισμένες επιφάνειες με ασβεστοκονιάματα πρέπει αυτές να έχουν ωριμάσει για τουλάχιστον 3 μήνες και αντίστοιχα για νέες επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να έχει παρέλθει 1 μήνας ωρίμανσης πριν την έναρξη της βαφής. Προφανώς εάν οι επιφάνειες είναι υγρές από βροχή, ακόμη και να είναι παλιές, πρέπει να αφεθούν να στεγνώσουν πλήρως. Αν η αιτία της υγρασίας στο υπόστρωμα είναι άλλη, π.χ. αν οφείλεται σε κάποια διαρροή ή σε απουσία στεγανοποίησης στο δώμα, κτλ., δεν μπορούμε να βάψουμε αν προηγουμένως δεν εξαλείψουμε την αιτία από την οποία προέρχεται η υγρασία. 

Γενικότερα απαιτείται να έχουμε καθαρές επιφάνειες χωρίς ελαττώματα όπως παλιά ξεφτισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους που έχουν επικαθίσει σ’ αυτές. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με σπάτουλες, βούρτσες μηχανικές ή χειρός και διαδοχικό τρίψιμο με διαβαθμισμένα γυαλόχαρτα ώστε να προκύψει μια σταθερή επιφάνεια, και φυσικά ολοκληρώνουμε με σχολαστικό σκούπισμα και ξεσκόνισμα με πανί. 

Επισκευή: 

Πριν το στοκάρισμα τυχόν μεγάλες κοιλότητες, που έχουν προκύψει από σαθρούς σοβάδες ή αποκολλήσεις σκυροδέματος γεμίζουν με αντίστοιχης με το υπόστρωμα ελαστομηχανικής συμβατότητας και αδρότητας επισκευαστικό κονίαμα πιέζοντας με μυστρί, ώστε να γεμίσουν τελείως οι κοιλότητες και εν συνεχεία μόλις αρχίσουν να πήζουν λειαίνονται με ψεκασμό νερού και τρίψιμο. 

Στοκάρισμα/σπατουλάρισμα: 

Η εξομάλυνση μικρότερων εσοχών, το γέμισμα πόρων και η αποκατάσταση των σπασμένων ακμών, εκτελείται προσεκτικά με την σπάτουλα με χρήση είτε λεπτόκοκκου ανόργανου στόκου με βάση το λευκό τσιμέντο, αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί διαβροχή και χωρίς χρήση ασταριού, είτε με οργανικό υλικό στοκαρίσματος με βάση συνθετικές ρητίνες αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί αστάρωμα με πινέλο. Όταν απαιτείται επίστρωση πάχους υλικού μεγαλύτερου των 5 mm, αυτή πραγματοποιείται με διαδοχικά περάσματα αφού στεγνώσει το προηγούμενο. Όταν ο στόκος στεγνώσει εντελώς (συνήθως την επομένη) εξομαλύνεται με τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο.

Αστάρωμα:

Εφόσον η επιφάνεια είναι ήδη βαμμένη και το χρώμα σταθερό πάνω στο υπόστρωμα δεν απαιτείται αστάρωμα. Όπως επίσης αστάρωμα σε ένα σαθρό χρώμα δεν έχει καμία αξία αν το σαθρό χρώμα πρώτα δεν απομακρυνθεί. Αστάρωμα πραγματοποιείται σε επιφάνειες επιδιορθωμένες που έχουν στοκαριστεί και φυσικά καθολικό αστάρωμα πραγματοποιείται σε νέες σοβαντισμένες επιφάνειες ή σε νέο σκυρόδεμα κατόπιν ωρίμανσης τους. Το αστάρι εφαρμόζεται καθολικά με βούρτσα και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες. Πρώτα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές, τα διακοσμητικά στοιχεία και στη συνέχεια οι μεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω και από τα άκρα των τοίχων προς τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. Μετά την επίστρωση, το αστάρι αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως μία ημέρα).

Βαφή: 

Η βαφή εφαρμόζεται επίσης πρώτα στις ακμές, τις σκοτίες, τις εσοχές, τα διακοσμητικά στοιχεία με πινέλο και στη συνέχεια με ρολό στις μεγάλες επιφάνειες, καθώς το ρολό δίνει την δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης χωρίς «τρεξίματα». Προβλήματα όπως «μπιμπίκια» μπορεί να οφείλονται σε ακάθαρτα εργαλεία ή σκονισμένη επιφάνεια βαφής όπως επίσης και σε ανάμιξη παλαιού με νέο χρώμα. Αν εμφανιστούν «φυσαλίδες» κατά την εφαρμογή αυτό σημαίνει ότι βιαστήκατε, το υπόστρωμα ήταν υγρό και δεν έχει επαρκώς στεγνώσει. Επιλέξτε να βάψετε σε σταθερές καιρικές συνθήκες, καθώς έντονη θερμοκρασιακή μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης, συνήθως δημιουργεί «σκασίματα». Ειδικά σε εξωτερικούς χώρους η βροχόπτωση πριν την πήξη του χρώματος μπορεί να καταστρέψει το σύνολο της δουλείας μας. Τέλος «ξεφλουδίσματα» σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να εμφανιστούν αν δεν εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες προετοιμασίας του υποστρώματος που περιγράψαμε ποιο πάνω. 

Εφόσον λοιπόν ακολουθήσετε με προσοχή τις παραπάνω οδηγίες είναι βέβαιο πως θα απολαύσετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτά και πολλά άλλα μυστικά για μια επιτυχημένη βαφή μπορείτε να μάθετε από πρώτο χέρι με μια επίσκεψη στην ΚGreen του Ομίλου Κριμάτογλου στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Στερεάς Ελλάδας. Οι τεχνικοί σύμβουλοι της εξειδικευμένης υπηρεσίας χρωμοσυνθέσεων και διακοσμητικών επιστρώσεων ΚGreencolor είναι στη διάθεση σας προκειμένου να σας συμβουλέψουν και να σας καθοδηγήσουν στην ορθή επιλογή των ποιοτικότερων υλικών που θα δώσουν λύση σε κάθε εξειδικευμένο πρόβλημα. Η υπηρεσία ΚGreencolor προσφέρει όλες τις σειρές οικοδομικών και εξειδικευμένων χρωμάτων που καθιστούν το βάψιμο εύκολη υπόθεση. Τα ιδιαίτερα χρώματα από τα οποία έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε, βελτιώνουν την εικόνα των χώρων του σπιτιού σας ή της επιχείρησης σας, δημιουργώντας το ιδανικότερο περιβάλλον. Η υπηρεσία επιπλέον παρέχει δωρεάν αντιγραφή απόχρωσης από δικό σας δείγμα με φασματογράφο, συμβουλευτικές προτάσεις από εξειδικευμένη διακοσμήτρια και μεταφορά των χρωμάτων στο χώρο σας.  

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής