Apaitiseis Thermoprosopsis 2

Ειδικές απαιτήσεις σχεδιασμού και εφαρμογής για τα έργα Θερμοπρόσοψης

Η θερμική προστασία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα, στην επίτευξη μίας ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς στα κτήρια και η εφαρμογή σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος – κοινώς τα συστήματα θερμοπρόσοψης – αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση στην κατεύθυνση αυτή. Τα συστήματα θερμοπρόσοψης είναι εναρμονισμένα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία και είναι κατάλληλα τόσο για τα νέα όσο και τα υφιστάμενα κτήρια. Η πρακτική που ακολουθείται για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς εμπεριέχει πλήθος ειδικών απαιτήσεων που πρέπει να συνδυαστούν σε επίπεδο:

 • σχεδιασμού,
 • προετοιμασίας,
 • επιλογής υλικών,
 • ειδικών τεχνικών και
 • συνθηκών εφαρμογής.

Για το τελικό αποτέλεσμα είναι αναγκαία η τήρηση ενός αυστηρού πρωτοκόλλου που λαμβάνει υπόψη του το σύνολο των παραπάνω ειδικών απαιτήσεων. Κανένα από τα παραπάνω συστατικά δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό. Όλα είναι το ίδιο αναγκαία και κρίσιμα για την επίτευξη ενός άρτιου τεχνικά και αποδοτικού ενεργειακά τελικού αποτελέσματος. Ωστόσο, δυστυχώς η αγορά υποφέρει από συνεργεία που προβαίνουν σε σημαντικές εκπτώσεις τήρησης των αυστηρών προδιαγραφών, είτε γιατί δεν τις γνωρίζουν, είτε γιατί η στόχευση είναι το γρήγορο και ευκαιριακό κέρδος.

Για το λόγο αυτό, το παρόν άρθρο επιχειρεί να ενημερώσει έγκυρα, βάσει των προτύπων και κανονισμών, για τους γενικούς κανόνες σχεδιασμού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομονώνης. Ενδεικτικά λοιπόν, και όχι περιορίστηκα, οι βασικοί κανόνες σχεδιασμού απαιτούν:

 • Η επιλογή πάχους μόνωσης πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει.
 • Πρέπει να πραγματοποιείται σχεδιασμός τοποθέτησης της μόνωσης στο σύνολο του κτηρίου συμπεριλαμβανομένων εξωστών, προεξεχόντων δομικών στοιχείων, προβόλων, δοκαριών και κολόνων για την κατά τον δυνατόν εξάλειψη των θερμογεφυρών.
 • Παράλληλα το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας του σχετικού κανονισμού.
 • Το σύστημα που θα εφαρμοστεί, με το σύνολο των υλικών, πρέπει να συνοδεύονται με ειδική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση και δήλωση επίδοσης CE.
 • Το επιλεγμένο σύστημα πρέπει να έχει ελεγχθεί για το εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αντοχών σε κρούση και διάτρηση για τη συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.
 • Η αντοχή του συστήματος που έχει επιλεχθεί πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται και στις πιθανές ανεμοπιέσεις που αναμένεται να θα δεχθεί το κτήριο.
 • Αντίστοιχα, και το συνεργείο εφαρμογής πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EN 17024, από επίσημο διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ, ως προς τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών εφαρμογής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.
 • Πριν την εφαρμογή πρέπει να επιλύονται από το συνεργείο προβλήματα κτηριακής παθολογίας όπως στατική ανεπάρκεια δομικών στοιχείων, εισροές ύδατος, προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας, υγρασίες προερχόμενες από το δώμα κ.α.
 • Ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του υποστρώματος (πλινθοδομή, λιθοδομή, σκυρόδεμα, παλιά επιχρίσματα, γυψοσανίδες, ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, κτλ.) πρέπει να πραγματοποιούνται από το συνεργείο οι κατάλληλες από τα σχετικά πρότυπα προετοιμασίες για να δεχθούν την σταθερή επικόλληση του συστήματος.
 • Πρέπει να έχει προηγηθεί λεπτομερής σχεδιασμός και το συνεργείο να προβεί σε εκτέλεση εργασιών με κατάλληλη μεθοδολογία προκειμένου στα σημεία σύνδεσης της θερμοπρόσοψης τόσο σε απολήξεις, όπως π.χ. κουφώματα, μαρμαροποδίες στηθαίων, ξύλινες στέγες, όσο και στα σημεία τομής ή εγκιβωτισμού με κτηριακό εξοπλισμό, όπως π.χ. με σωληνώσεις, ηλεκτρικά δίκτυα, σκίαστρα, κουπαστές, παραθυρόφυλλα, φωτιστικά, υδρορροές, κ.α., έτσι ώστε να μην υφίστανται θερμογέφυρες και εκτεθειμένα σημεία της μόνωσης για τη διείσδυση νερού, αέρα, φωτιάς και εντόμων.
 • Τέλος κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων κατασκευής (τοποθέτηση, στέγνωμα και σκλήρυνση) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα προστασίας ώστε να αποφεύγονται καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, παγετός, ηλιοφάνεια, κτλ.) που μπορούν να οδηγούν σε αρνητικές επιδράσεις επί των υλικών.

Όπως γίνεται αντιληπτό η εφαρμογή ενός συστήματος θερμοπρόσοψης δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Απαιτεί ειδικές γνώσεις κανονισμών, προτύπων, κανόνων δομικής φυσικής, καθώς μια θερμοπρόσοψη που είναι κατάλληλη για ένα κτήριο δεν σημαίνει αυτομάτως πως είναι κατάλληλη για όλα τα κτήρια. Αντίστοιχα και οι απαιτήσεις σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων κτηριακής παθολογίας δεν είναι όμοια για όλα τα κτήρια, ποικίλουν και χρήζουν διαφορετική κάθε φορά μελέτη και διαχείριση.

Σήμερα στον τομέα κατασκευής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης υπάρχουν αξιόπιστοι συνεργάτες που πληρούν με το παραπάνω τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Ηγέτης στον τομέα είναι η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην διεκπεραίωση απαιτητικών έργων μόνωσης, με εκατοντάδες έργα θερμοπρόσοψης σε όλη την Ελλάδα. Το τεχνικό προσωπικό της είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 17024 για τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς από δύο διαπιστευμένους φορείς του ΕΣΥΔ, ενώ όλος ο σχεδιασμός επιτελείται και ελέγχεται σε όλα τα στάδιά του από εξειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό. Για το λόγο αυτό εκτός από 15ετή εγγύηση είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που καλύπτει όλα τα έργα μόνωσης με ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής