Monosi Pilotis

Θερμομόνωση πιλοτής

Η διαμόρφωση της πιλοτής στη θέση του ισογείου των σύγχρονων πολυκατοικιών αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική στην αστική δόμηση των ελληνικών πόλεων, καθώς προσφέρουν πολύτιμο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις η οροφή της πιλοτής τυγχάνει να μην έχει μονωθεί, με αποτέλεσμα τα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την πιλοτή, να εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, λόγω των μεγάλων θερμικών απωλειών από το δάπεδο. Απουσίας επαρκούς θερμομόνωσης τα διαμερίσματα αυτά, εκτός από υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, υποφέρουν από κακή θερμική άνεση, καθώς το ψυχρό δάπεδο δημιουργεί δυσάρεστη αίσθηση στα πόδια, ενώ συχνά παρατηρούνται και υγροποιήσεις υδρατμών εντός και επί των ψυχρών δαπέδων κατά τη διάρκεια του Χειμώνα. Η παρουσία δε υγρασίας στα φέροντα δομικά στοιχεία, με την πάροδο του χρόνου οδηγούν και σε σοβαρά προβλήματα ενανθράκωσης του σκυροδέματος και οξείδωσης του οπλισμού, υπονομεύοντας τελικά τη βιωσιμότητα του συνόλου της κατασκευής.

Είναι χαρακτηριστικό πως το Χειμώνα, σε ένα μη μονωμένο δάπεδο διαμερίσματος πάνω από πιλοτή, ο θερμαινόμενος αέρας του εσωτερικού χώρου, αν και στο ύψος του ανθρώπου (1,70 μ) έχει ικανοποιητική θερμοκρασία 22 oC, το επίπεδο έχει μόλις 16 oC. Εμφανίζεται δηλαδή μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας 6 oC που έχει ως αποτέλεσμα αφενός  την αισθητή κίνηση ψυχρού αέρα στο χώρο και αφετέρου τη δυσάρεστη  αίσθηση του κρύου στα πόδια. Αντίθετα σ’ ένα μονωμένο δάπεδο, οι αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι παντού υψηλές. Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία στο δάπεδο είναι μόλις 1 με 2  oC  χαμηλότερη, δηλαδή 20-21ο C, με αποτέλεσμα να έχουμε μόλις μια ανεπαίσθητη κίνηση του αέρα, μικρότερη από  0,1 m/s, με θετικό αποτέλεσμα το ευχάριστο αίσθημα της θερμικής άνεσης σε όλο το χώρο και στα πόδια.

Ποια όμως είναι η λύση στο πρόβλημα; Πως μπορούν να μονωθούν οι υφιστάμενες πιλοτές; Η πλέον ευέλικτη λύση είναι η θερμομόνωση από την εξωτερική πλευρά. Στην περίπτωση αυτή, αφενός δεν διαταράσσετε η λειτουργία του νοικοκυριού και αφετέρου γίνεται εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της πλάκας του οπλισμένου σκυροδέματος. Η μόνωση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε  με την τοποθέτηση ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, είτε με την κατασκευή μιας επένδυσης συστήματος ξηράς δόμησης με γυψοσανίδα εξωτερικής χρήσης ή τσιμεντοσανίδα στην οροφή της πιλοτής.

Η πρώτη περίπτωση, όπως και στις θερμοπροσόψεις, περιλαμβάνει αρχικά την επικόλληση και μηχανική στερέωση των  θερμομονωτικών πλακών και εν συνεχεία την επίχριση τους με οπλισμένα λεπτά κονιάματα και οργανικούς παστώδεις σοβάδες, με συνολικό πάχος επιχρίσματος περί τα 3-4 mm. Με αυτή τη μέθοδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τύποι θερμομονωτικών υλικών όπως Εξηλασμένη πολυστερίνη, Δογκωμένη πολυστερίνη λευκή ή γραφιτούχα, αλλά και ειδικές σκληρές πλάκες πετροβάμβακα. Μάλιστα ο πετροβάμβακας, εκτός από θερμομόνωση, προσφέρει στην κατασκευή πρόσθετη πυροπροστασία και ηχομόνωση, καθώς είναι ένα άκαυστο και παράλληλα ηχοαπορροφητικό μονωτικό υλικό. Το γεγονός δε, πως είναι το πλέον διαπνέον μονωτικό μπορεί να μας εξασφαλίσει τη γρήγορη αφύγρανση του καταπονημένου και υγρού δαπέδου πάνω από την πιλοτή, εξασφαλίζοντας μακροβιότητα και στον φέρον οργανισμό.

Η δεύτερη μέθοδος, είναι μια μέθοδος μόνωσης με την εφαρμογή επένδυσης ενός συστήματος ξηράς δόμησης. Περιλαμβάνει αρχικά την στερέωση επί της οροφής ενός μεταλλικό σκελετό, όπου η θερμομόνωση τοποθετείται εντός αυτού και εν συνεχεία καλύπτεται με γυψοσανίδες εξωτερικής χρήσης ή τσιμεντοσανίδες, οι οποίες στοκάρονται στις ενώσεις τους και βάφονται. Στη μέθοδο αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά πετροβάμβακας ο οποίος και πάλι προσφέρει θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Ωστόσο η μέθοδος αυτή αποφεύγεται καθώς παρουσιάζει το μειονέκτημα της δύσκολης εργασίας κατασκευής του συστήματος ξηράς δόμησης στα δοκάρια και τις κολόνες. Στη θερμομόνωση της πιλοτής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δοκάρια και τις κολόνες, τα οποία εάν δεν μονωθούν αποτελούν σημαντικές θερμογέφυρες. Τα δοκάρια συνιστάται να μονώνονται πλήρως, ενώ οι κολόνες είναι θεμιτό να μονώνονται τουλάχιστον σε μήκος 1 m από την οροφή.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό αφενός ότι υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη μόνωση μιας πιλοτής, αφετέρου ότι η επιλογή υλικών και μεθόδου εφαρμογής χρήζουν ιδιαίτερης τεχνογνωσίας για την επίτευξη ενός άρτιου και ποιοτικού αποτελέσματος. Σήμερα στον εξειδικευμένο τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών, η KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην διεκπεραίωση απαιτητικών έργων μόνωσης, με εκατοντάδες έργα θερμοπρόσοψης και μόνωσης πιλοτών σε όλη την Ελλάδα, κατέχει ηγετική θέση. Το τεχνικό προσωπικό της είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 17024 για τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς από δύο διαπιστευμένους φορείς του ΕΣΥΔ, ενώ όλος ο σχεδιασμός επιτελείται και ελέγχεται σε όλα τα στάδιά του από εξειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό. Για το λόγο αυτό εκτός από 15ετή εγγύηση είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που καλύπτει όλα τα έργα μόνωσης με ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής