Ejoikonomo 3 477 X 285

Ένα βήμα πιο κοντά η προκήρυξη του νέου «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ»

Ένα ακόμη βήμα για την προετοιμασία της τελικής προκήρυξης του νέου προγράμματος «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» για 20.000 κατοικίες,  προϋπολογισμού  250 εκατ. ευρώ έκανε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Ενέργειας Μ. Βερροιόπουλου  το ΥΠΕΝ προχώρησε στην ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Α’ και Β’ κύκλου του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Το ΥΠΕΝ, όπως προκύπτει από πρόσφατες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την προκήρυξη του νέου προγράμματος, τις οδηγίες εφαρμογής και τις συμβάσεις χρηματοδότησης μέσω Τραπεζών.

Στο μεταξύ όμως στο πλαίσιο της προετοιμασίας τα αρχικά χρονοδιαγράμματα έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετακινήθηκαν από τις αρχές Μαΐου για τις αρχές Ιουνίου και πλέον όλα δείχνουν ότι το νέο πρόγραμμα θα ανοίξει μετά τις κάλπες του Ιουλίου.

Στο μεταξύ η ολοκλήρωση της ανάθεσης του έργου υποστήριξης της  λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση προβλέπει 15νθημερη προθεσμία για την υποβολή και τον έλεγχο δικαιολογητικών για να ακολουθήσει η τελική υπογραφή και ενεργοποίηση της σύμβασης.

Η απόφαση

Σχετικά η απόφαση του ΓΓ Ενέργειας προβλέπει ότι αποφασίζεται:

 1. Η ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/θ8.08.2016), παροχής υπηρεσιών για εξειδικευμένη υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, στην ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθμ. 19 στοιχείο ανωτέρω), στην εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., με ΑΦΜ 094372028 και ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, εφεξής καλούμενο «Ανάδοχος», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντ. Τρίτση, αριθμός 21, ΤΚ 57001 νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κο ΠΑΡΙ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟ.
 2. Η σχετική δαπάνη, ύψους τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (39.200,00 €) προ ΦΠΑ 24% ή σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (48.608,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΣΑΕ 275/1, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ275ΐ0010), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 3. Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι έως 30/09/2019 και θα αναλύεται στη σύμβαση σε δύο (2) τμηματικές χρονικές περιόδους.
 4. Καλούμε τον Ανάδοχο να προσκομίσει εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας:
 • Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσό 1.960,00 Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • Ένορκη βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
 • Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ουδείς εκ των συμμετεχόντων στο ΔΣ του Αναδόχου δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε καμία από τις κάτωθι διαδικασίες: υπό πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
 1. Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα προβλεπόμενα, από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την κείμενη νομοθεσία, παραστατικά και δικαιολογητικά. Από τα τιμολόγια του Αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της με Α.Π. 179708/684/02.10.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (υπ’ αριθμ. 16 στοιχείο ανωτέρω).

 

Πηγή: ecopress.gr