Civil Engineering Drawing 1

Μόνωση και έλεγχος στατικής επάρκειας κατασκευών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει μεγάλη άνθιση η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων παλαιών κατασκευών με σκοπό είτε την αναβάθμιση για ιδιόχρηση, είτε την εμπορική αξιοποίηση με πώληση, ενοικίαση ή ακόμη και για τουριστική αξιοποίηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τελευταία χρόνια είναι η αλλαγή χρήσης και η μετατροπή δεκάδων παλαιών κτηρίων στα αστικά κέντρα των μεγαλουπόλεων σε πεντάστερα ξενοδοχεία, όπως επίσης και η ανακαίνιση διαμερισμάτων με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τύπου Airbnb.

Στο πλαίσιο της ανακίνησης αυτών των κτηρίων, αν και πραγματοποιούνται εκτεταμένες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και μόνωσης, με τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος στεγανοποίηση και θερμομόνωση δώματος και πιλοτής, εντούτοις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παραλείπεται ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των κατασκευών.

Συχνά η έλλειψη γνώσεων από τον ιδιοκτήτη, αλλά και η απουσία έμπειρων και υπεύθυνων εταιριών μόνωσης, με γνώσεις και επιστημονικό προσωπικό στον τομέα του ελέγχου της στατικής επάρκειας, οδηγεί σε επεμβάσεις επικίνδυνες «μπαλώνοντας» σοβαρά προβλήματα στατικότητας.

 

 

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να γνωρίζει την στατική επάρκεια των κατασκευών που χρησιμοποιεί για να στεγάσει τις δραστηριότητες του, τόσο τις οικογενειακές όσο και τις επαγγελματικές. Η απουσία αυτής της γνώσεις οδηγεί στο να χρησιμοποιούμε, ακόμα και στο να επενδύουμε σε ακίνητα που η εναπομένουσα φέρουσα ικανότητάς τους είναι μικρή. Δρομολογούμε έτσι επιλογές λανθασμένες και επικίνδυνες, σίγουρα για τα οικονομικά μας, αλλά και πολλές φορές και για την ίδια την σωματική ακεραιότητά μας.

Οι ελάχιστες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται πριν την μόνωση και ριζική ανακαίνιση ενός υφιστάμενου κτηρίου απαιτούν:

  1. Προσεισμικό έλεγχο
  2. Έλεγχο στατικής επάρκειας
  3. Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυση κτηρίου

Ο προσεισμικός έλεγχος περιλαμβάνει: την αποτίμηση της τρωτότητας του κτηρίου, με βάση τις οδηγίες του ΟΑΣΠ, εφαρμόζοντας κατάλληλη μεθοδολογία. Στόχος είναι η βαθμονόμηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται τόσο για τα φέροντα δομικά στοιχεία του κτηρίου όσο και για τα μη φέροντα δομικά στοιχεία (κλίμακες, κουφώματα, δάπεδα, ψευδοροφές, εγκαταστάσεις παροχών, επιπλώσεις κλπ). Ο βαθμός που προκύπτει επιτρέπει με την χρήση ειδικών πινάκων τον προσδιορισμό της τρωτότητας του κτηρίου.

Ο έλεγχος στατικής επάρκειας περιλαμβάνει:τον υπολογιστικό έλεγχο της επάρκειας ενός κτηρίου στον οποίο δεδομένα είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του, μαζί και οι τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό, μια πυρκαγιά ή μια υπερφόρτωση λόγω αλλαγής χρήσης. Είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτηρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση.Αυτός πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

Η μελέτη αποκατάστασης και η ενίσχυση κτηρίου περιλαμβάνουν: την υπολογιστική εργασία στην οποία ενσωματώνεται τόσο η επιστημονική γνώση και εμπειρία του μελετητή, όσο και οι επιλογές του κυρίου του έργου που έχουν να κάνουν με τον βαθμό της αντισεισμικής θωράκισης και τη μελλοντική χρήση του κτηρίου. Οι επιλογές που θα γίνουν εδώ θα επηρεάσουν την μετέπειτα λειτουργία του κτηρίου και την εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα από την οποία θα γνωρίζουμε το προσδόκιμο χρόνο ζωής του.

 

 

Σήμερα μια από της σημαντικότερες εταιρίες μόνωσης, που δραστηριοποιείται στους τομείς του Προσεισμικού Ελέγχου, του Ελέγχου της Στατικής Επάρκειας, της Μελέτης Αποκατάστασης και των Ενισχύσεων είναι η KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ.

Ειδικότερα, η εξειδικευμένη υπηρεσία KGreenrenovation, με συγκεντρωμένη εμπειρία και χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνικά και υπολογιστικά μέσα, είναι σε θέσει να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης κάθε κτηρίου. Η πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία της, σε όλα τα στάδια της μελέτης και της κατασκευής, καθώς και ο εξοπλισμός της εγγυώνται την εφαρμογή της οικονομικότερης λύσης για κάθε πρόβλημα επαναφοράς σε προγενέστερη κατάσταση ή βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς.

Ενδεικτικά, μερικοί από τους τομείς εφαρμογών αποκατάστασης της KGreenrenovation, είναι:

Η KGreen του Ομίλου ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ  κατέχει   ηγετική   θέση   στον   κλάδο   των ενεργειακών υπηρεσιών και δομικών αποκαταστάσεων. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις ιστορικές  εταιρίες του κλάδου, με την υψηλότερη τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων κτιριακής αναβάθμισης και απολαμβάνει την υπεροχή που της εξασφαλίζουν τα 50 χρόνια  επιτυχημένων εφαρμογών σε όλη την Ελλάδα.

 

Η επιστημονική ομάδα της,

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής