Texniko Ergo 08 04

Διευκρινίσεις και tips για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ από τους μηχανικούς της KGreen

Διευκρινίσεις και tips για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ από τους μηχανικούς της KGreen 

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με επιδότηση σημαντικού μέρους της δαπάνης από το κράτος. Οι KGreen του Ομίλου Κριμάτογλου, με τεράστια εμπειρία και εκατοντάδες έργα, σας δίνουν σημαντικές χρηστικές πληροφορίες για το πως μπορεί ο καθένας να επωφεληθεί. 

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, στους Ν. Εύβοιας & Βοιωτίας το μέγιστο ποσοστό επιδότησης δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό 

Επιδότησης

COVID-19

premium

Ενεργειακό

premium

Μέγιστο Ποσοστό Επιδότησης

1

≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 10% 10%

85%

2

> 10.000

έως 20.000

> 20.000 

έως 30.000

55% 10% 10%

75%

3

> 20.000

έως 30.000

> 30.000 

έως 40.000

50% 10% 10%

70%

4

> 30.000

έως 50.000

> 40.000 

έως 70.000

45% 10% 10% 65%
5 > 50.000

έως 90.000

> 70.000 

έως 120.000

35% 10% 10%

55%

 

 • Η κατηγορία επιχορήγησης στην οποία εντάσσεται κάποιος πολίτης εξαρτάται από το εισόδημα ατομικό και οικογενειακό.
 • Εάν δεν υπάρχει γάμος, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη μόνον το ατομικό εισόδημα, στους έγγαμους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη μόνον το οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα να κάνουν χωριστή δήλωση εισοδήματος.  
 • Δεν παίζει ρόλο εάν στην οικογένεια υπάρχουν ένα ή περισσότερα παιδιά. 
 • Στην περίπτωση χηρείας ή μονογονεικής οικογένειας, εφόσον υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα, το εισόδημα τους λογίζεται στο οικογενειακό.  
 • Το COVID-19 premium, αφορά αυξημένη κατά 10% επιδότηση για τα έτη 2020-2021.
 • Το ενεργειακό premium είναι ένα επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης 10%, το οποίο προστίθεται στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία παλιών κατοικιών κατηγορίας Η και Ζ. 
 • Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση είναι πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχει γίνει ριζική ανακαίνιση, βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίση της Γ. 
 • Σε περίπτωση που η κατοικία δεν έχει οικοδομική άδεια ούτε και έχει δηλωθεί σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ακόμη και να δηλώνεται στην εφορία κάθε χρόνο ως κύρια κατοικία. 
 • Εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες της Πρόνοιας που δεν ήταν υποχρεωτική η έκδοση οικοδομικής αδείας. 
 • Αν το διαμέρισμα ή κατοικία έχει παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ με οριστικό τίτλο παραχωρητηρίου, τότε μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα για το ακίνητο. 
 • Ημιτελείς κατοικίες ή κατεδαφιστέες δεν είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ιδιοκτητών της κατοικίας, η αίτηση υποβάλλεται από έναν που να έχει δικαίωμα συμμετοχής, με την έγγραφη συναίνεση των υπολοίπων.
 • Αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ανήλικος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ασκούντα της γονικής μέριμνας.  
 • Εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες δεν επιδοτούνται, ούτε έχει δικαίωμα αίτησης ο ενοικιαστής. 
 • Ωστόσο αν έχετε παραχωρήσει δωρεάν την κατοικία ή το διαμέρισμα σε άτομο Α βαθμού συγγένειας, π.χ. γιό ή κόρη, και χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία, έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης. 
 • Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 50.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα. 
 • Μπορείτε να υποβάλετε περισσότερες από μία αιτήσεις για διαφορετικές κατοικίες αλλά το συνολικό ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 100.000 €. 
 • Στον προϋπολογισμό μπορούν να συμπεριληφθούν οι αμοιβές του ενεργειακού επιθεωρητή για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, την κατάθεση αίτησης, την παρακολούθηση του έργου και την έκδοση αδειών. 
 • Για τις εργασίες μη στεγασμένων επαγγελμάτων (οικοδόμοι-εργατοτεχνίτες που ασχολούνται με την τοποθέτηση θερμομόνωσης, κατασκευή επιχρισμάτων, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, χρωματισμούς, κ.λπ.) καταβάλλονται εισφορά ΙΚΑ οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό και να επιδοτηθούν. 
 • Δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό της επιδότησης βαρύνουν τον ωφελούμενο ακόμη και αν έχουν συμπεριληφθεί στον έντυπο παρεμβάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή. 
 • Η αλλαγή συστήματος θέρμανσης σε φυσικό αέριο δεν μπορεί να επιδοτηθεί αν ήδη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής.
 • Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση Όσοι μετείχαν σε παλαιότερα προγράμματα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι και ΙΙ. 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ένα μέρος μόνο από τις πολλές ακόμη εξειδικευμένες λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Οι μηχανικοί της KGreen καθημερινά διαχειρίζονται δεκάδες περιπτώσεις και είναι στη διάθεση σας να καταθέσουν την αίτηση σας χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα ακυρότητας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι βρίσκονται στη διάθεση σας να σχεδιάσουν με βάση τις δικές σας ανάγκες ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό πρόγραμμα παρεμβάσεων, ώστε τα χρήματα της επιδότησης να πιάσουν πραγματικά τόπο. 

 

logo kgreen

Ποιότητα & πιστοποίηση κατασκευής