Βιομηχανικό δάπεδο με σκληρυντικό κονίαμα

Υλικά

 • Επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση βιομηχανικών δαπέδων Carboxy Floor-P.
 • Εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών δαπέδων Carboxy Primer.
 • Πλήρωση ατελειών με εποξειδική ρητίνη Carboxy Floor-P με χαλαζιακά αδρανή.
 • Ινοπλισμένο σκυρόδεμα C20/25με Carbomix PL-DM.
 • Πλέγμα ενίσχυσης.
 • Πλάκα σκυροδέματος.

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

 1. Οι προς κατεργασία επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και σταθερές, απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι προστατευμένες από την εκ των όπισθεν προσβολή της υγρασίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται πάντα έλεγχος του ποσοστού υγρασίας του υποστρώματος με ειδικό υγρασιόμετρο, η οποία και θα πρέπει να είναι κάτω του 4%.
 2. Η ποιότητα του σκυροδέματος πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25, με τσιμέντο κατ’ ελάχιστον 350 Kg/m3 και κατά προτίμηση οπλισμένου με ίνες, οικοδομικό πλέγμα και να έχει γίνει χρήση στεγανοποιητικού μάζης – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM. Η ηλικία του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 28 ημερών.
 3. Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος, πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως βούρτσισμα, τρίψιμο, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισμα, αμμοβολή, κλπ. Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
 4. Ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας με το εποξειδικό αστάρι CARBOXY PRIMER.
 5. Αφού στεγνώσει το αστάρι, τυχόν υφιστάμενες ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) σπατουλάρονται με CARBOXY FLOOR-P, αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm σε αναλογία 1:1,5 έως 1:2 κατά βάρος.
 6. Η εφαρμογή του CARBOXY FLOOR-P γίνεται εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού. Σε περίπτωση που το CARBOXY FLOOR-P πρόκειται να εφαρμοσθεί πέραν των 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού πρέπει για την διασφάλιση καλής πρόσφυσης, πριν τη σκλήρυνση του ασταριού, να γίνει επίπαση της επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του ασταριού οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
 7. Ανάλογα με την επιθυμητή μορφή της τελικής επιφάνειας, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής:
  > Λεία επιφάνεια: Το CARBOXY FLOOR-P εφαρμόζεται με ρολό σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.
  > Αντιολισθηρή επιφάνεια: Το CARBOXY FLOOR-P εφαρμόζεται κατ’ αρχήν με ρολό σε μία στρώση. Ακολουθεί επίπαση της ακόμα νωπής επίστρωσης με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm, ανάλογα με την επιθυμητή αντιολισθηρότητα. Μετά τη σκλήρυνση του CARBOXY FLOOR-P οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Ακολουθεί η σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας με CARBOXY FLOOR-P.