Στεγανοποίηση πισίνας με βαφή

Υλικά

 • Πλήρωση ξύλινου μορέλου με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Διαμόρφωση φαλτσογωνίας αρμού διακοπής εργασίας με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Carboxy Coat-S
 • Carboproof Elastic
 • CARBOBETON®SCREED τσιμεντοκονία κλίσεων
 • Συγκολλητική στρώση παλαιού και νέου σκυροδέματος
 • Δάπεδο πισίνας από οπλισμένο σκυρόδεμα με στεγανοποιητικό μάζης Carbomix PL-DM
 • Έδαφος
 • Σιφώνι
 • Πλακάκια
 • Υπερχείλιση
 • Σχάρα υπερχείλισης
 • Φωτιστικό

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Στεγανοποίησης

 1. O φορέας της πισίνας πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας όταν αυτή είναι γεμάτη και του υδροφόρου ορίζοντα όταν είναι άδεια.
 2. Η κατασκευή των στοιχείων του σκυροδέματος πραγματοποιείται με χρήση στεγανοποιητικού μάζης – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM.
 3. Αποκατάσταση της μονολιθικότητας και στεγανότητας του σκυροδέματος στους αρμούς διακοπής εργασίας πριν την συνέχιση της σκυροδέτησης με εποξειδική γέφυρα πρόσφυσης CARRBOXY BOND.
 4. Μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου πραγματοποιούμε μηχανική εξυγίανση και αφαίρεση των σαθρών τμημάτων.
 5. Φουρκέτες, μορέλα και αρμοί διακοπής εργασίας σκάβονται σε βάθος 2-3 cm.
 6. Ακολουθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).
 7. Βαφή μεταλλικών στοιχείων με αντισκωριακή επίστρωση.
 8. Όσο το σκυρόδεμα παραμένει υγρό, πραγματοποιούμε πλήρωση και εξομάλυνση σε όλα τα ασθενή σημεία (φουρκέτες, μορέλα, αρμούς διακοπής εργασίας και φωλιές από κακή σκυροδέτηση) με διογκούμενο επισκευαστικό κονίαμα CARBOCRET PLUS (ή εναλλακτικά με ταχείας πήξης κονίαμα CARBOFIX).
 9. Ομοίως περιμετρικά στη βάση που συνδέονται τα τοιχία με το δάπεδο, αφού σκαφτεί λούκι σε μορφή V σε βάθος και πλάτος 4x4cm, επισκευάζουμε με CARBOCRET PLUS (ή CARBOFIX).
 10. Ακολουθεί η δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης μεταξύ δαπέδου πισίνας και τσιμεντοκονίας ρήσεων CARBOBETON®SCREED με τη χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης CARBOPLAST. Η διάστρωση του CARBOBETON®SCREED πραγματοποιείται επί της γέφυρας πρόσφυσης όσο αυτή είναι νωπή. Επιπρόσθετα το CARBOBETON®SCREED οπλίζεται με ίνες πολυπροπυλενίου και γαλβανισμένο μεταλλικό πλέγμα.
 11. Μετά την πλήρη ωρίμανση του CARBOBETON®SCREED γίνεται διαβροχή όλων των επιφανειών και ακολουθεί στεγανοποίηση με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένο με υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια με καρέ 5x5mm. Η τοποθέτηση της στεγανοποίησης στα ασθενή σημεία (σιφώνια, φωτιστικά, κτλ.) πραγματοποιείται πριν και μετά την τοποθέτηση των ξένων σωμάτων, καλύπτοντας και ένα μέρος τους εσωτερικά.
 12. Με το πέρας της εργασίας στεγανοποίησης και ύστερα από τον απαιτούμενο χρόνο ωρίμανσης πραγματοποιείται επάλειψη με την εποξειδική βαφή 2 συστατικών για πισίνες CARBOXY COAT-S.
 13. Τόσο το σύστημα στεγανοποίησης όσο και η βαφή καλύπτουν πλήρως την υπερχείλιση.