Θερμομόνωση και στεγανοποίηη δώματος με ανακλαστική επίστρωση

Υλικά

 • Ειδική μεμβράνη CARBOBIT SOLAR REFLEX
 • CARBOBETON®THERM
 • Eξηλασμένη πολυστερίνη
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα Carboplaster Base
 • Φινίρισμα Carboplaster Fine
 • Εξαερισμός
 • Ανακλαστική βαφή CARBOMAT SOLAR REFLEX
 • Λάμα στερέωσης
 • Θερμοσοβάς Carboplaster Therm

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης

 1. Τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 300L πάχους 5 cm και κλείσιμο των αρμών μεταξύ τους με κολλητική ταινία.
 2. Υπολογισμός των κλίσεων με την χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίση 2%.
 3. Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®THERM. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση, οι εργασίες διάστρωσης πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνεται αστάρωμα της επιφάνειας και ακολουθεί η υπόλοιπη πλήρωση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
 4. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®THERM ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάριCARBOLAC
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης υψηλής περιεκτικότητας υγρασίας στο υπόστρωμα συνιστάται η τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης.
 6. Ακολουθεί κόλληση της ειδικής μεμβράνης CARBOBIT SOLAR REFLEX με λευκή ψηφίδα και πολυεστερικό οπλισμό.
 7. Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ανά 30-60m2 περίπου).
 8. Περιμετρικά στα στηθαία προηγείται τοποθέτηση διπλής στρώσης ειδικής μεμβράνης.
 9. Διπλή στρώση της ειδικής μεμβράνης τοποθετείται και κάτω από τα σιφώνια των υδρορροών.
 10. Ακλουθεί η τοποθέτηση της λάμας στερέωσης περιμετρικά των στηθαίων και σφράγιση με ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη.
 11. Στη συνέχεια ακολουθεί η επίχριση της επιφάνειας καθολικά με το ειδικό απαλειφόμενο στεγανωτικό υψηλής ανακλαστικότητας CARBOMAT SOLAR REFLEX.
 12. Η εφαρμογή των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών.

Για μέσο πάχος στρώσης 8 cm CARBOBETON®THERM η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,427 W/m2K και καλύπτονται η απαιτήσεις
του κανονισμού θερμομόνωσης.