Θερμομόνωση και στεγανοποίηη δώματος με εξιλασμένη πολυστερίνη

Υλικά

 • Ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα
 • CARBOBETON®ΤHERM
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα Carboplaster Base
 • Φινίρισμα Carboplaster Fine
 • Εξαερισμός
 • Ελαστική βαφή Carbomat
 • Λάμα στερέωσης
 • Θερμοσοβάς Carboplaster Therm

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης

 1. Τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης Fibran XPS 300L πάχους 5 cm και κλείσιμο των αρμών μεταξύ των πλακών με κολλητική ταινία.
 2. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 2%.
 3. Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®THERM. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση οι
  εργασίες διάστρωσης του θερμομονωτικού σκυροδέματος πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνεται το αστάρωμα της
  επιφάνειας και ακολουθεί η υπόλοιπη πλήρωση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
 4. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®THERM ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάριCARBOLAC .
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης υψηλής περιεκτικότητας υγρασίας στο υπόστρωμα συνιστάται τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής
  μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης.
 6. Ακολουθεί θερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης GAMMAELAST FCTR 160 με λευκή ψηφίδα και πολυεστερικό οπλισμό.
 7. Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ανά 30-60m2 περίπου).
 8. Περιμετρικά στα στηθαία προηγείται τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης.
 9. Διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης τοποθετείται και κάτω από όλα τα σιφώνια των υδρορροών.
 10. Ακολουθεί η τοποθέτηση της λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και ελαστική σφράγιση με
  πολυουρεθανική μαστίχη.
 11. Στη συνέχεια πραγματοποιείται βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό
  υψηλής ελαστικότητας CARBOMAT.
 12. Η εφαρμογή των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του Ιταλικού εργοστασίου παρα-
  γωγής τους ITALIANA MEMBRANE και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.Για μέσο πάχος στρώσης 8 cm CARBOBETON®THERM και εξηλασμένη πολυστερίνης 5 cm η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου
  0,427 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης.
  Με την τεχνογνωσία της CARBOTECHNIK®