Θερμομόνωση και στεγανοποίηση εγκιβωτισμένης στέγης

Για μέσο πάχος στρώσης 12 cm CARBOBETON®ACOUSTIC σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης στα 400 Hz επί πλάκας σκυροδέματος σε συνεργασία με XPE: 53dB (για πάχος 5 cm). Για πάχος 5 cm Geolan B-057 η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,45 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης για τη στέγη.

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης

 1. Πραγματοποιείται η κατασκευή στηθαίων στην περίπτωση που δεν υπάρχουν. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλά το ύψος τους είναι χαμηλότερο από το προβλεπόμενο τότε αυξάνεται το ύψος τους.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης ηλιακού θερμοσίφωνα ή κεραίας θα πρέπει να κατασκευάζεται μεταλλική βάση για την τοποθέτησή τους επ’ αυτής.
 3. Προστασία μεταλλικού οπλισμού φέρουσας κατασκευής από οξείδωση και εγκιβωτισμός του με πλινθοδομή ή κόψιμο αυτών.
 4. Ακολουθεί τοποθέτηση νέων υδρορροών. Για υφιστάμενες υδρορροές πραγματοποιείται τοποθέτηση νέων ταρατσομόλυβων ή ειδικών συνθετικών υποδοχέων νέας τεχνολογίας.
 5. Δημιουργία εσωτερικού στηθαίου στήριξης της κεραμοσκεπής και τοποθέτηση του σκελετού της κεραμοσκεπής με δική σας ευθύνη από συνεργείο κατασκευής κεραμοσκεπών.
 6. Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®THERM και ταυτόχρονη δημιουργία των κλίσεων απορροής στο περιμετρικό κανάλι της στέγης.
 7. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®THERM ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι CARBOLAC .
 8. Ακολουθεί θερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης GAMMAELAST FCTR 160 με λευκή ψηφίδα και πολυεστερικό οπλισμό.
 9. Κάτω από τα σιφώνια των υδρορροών προηγείται τοποθέτηση πρόσθετης στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης.
 10. Ακολουθεί η τοποθέτηση της λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων.
 11. Ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU στο άνω μέρος της λάμας στερέωσης.
 12. Η εφαρμογή των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του Ιταλικού εργοστασίου παραγωγής τους ITALIANA MEMBRANE και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
 13. Εσωτερικά πραγματοποιείται στερέωση και κάλυψη των σωληνώσεων των δαπέδων με θερμομονωτικό ηχομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα CARBOBETON®ACOUSTIC (βλέπε σχετικό άρθρο κατασκευής δαπέδων παρακάτω).
 14. Στην κεραμοσκεπή πραγματοποιείται τοποθέτηση ατμοδιαπερατής μεμβράνης κεραμοσκεπών (του Ιταλικού εργοστασίου ITALIANA MEMBRANE) επί των δοκών της κεραμοσκεπής.
 15. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται έτσι ώστε να δημιουργείται μια ελαφριά καμπυλότητα της μεμβράνης μεταξύ των δοκών.
 16. Ακολουθεί η τοποθέτηση των τεγίδων και το δέσιμο των κεραμιδιών.
 17. Η θερμομόνωση της ψευδοροφής πραγματοποιείται με πλάκες πετροβάμβακα GEOLAN παράλληλα με την τοποθέτηση της γυψοσανίδας.