Θερμομόνωση και στεγανοποίηση φυτεμένου δώματος

Υλικά

 • Χώμα φύτευσης
 • Γεωΰφασμα
 • Κροκάλες
 • Αποστραγγιστική μεμβράνη
 • Στεγανωτική μεμβράνη προστασίας από ρίζες
 • Στεγανωτική μεμβράνη προστασίας από ρίζες
 • CARBOBETON®THERM
 • Φράγμα υδρατμών
 • Πλάκα σκυροδέματος
 • Επίχρισμα Carboplaster Base
 • Φινίρισμα Carboplaster Fine
 • Λάμα στερέωσης

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης

 1. Αρχικά πρέπει να υπολογιστούν τα σημεία απορροής των υδάτων και να τοποθετηθούν οι αναμονές για τα σιφώνια στο κατάλληλο ύψος.
 2. Αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι CARBOLAC.
 3. Ακολουθεί θερμή κόλληση της ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης δημιουργίας φράγματος υδρατμών SCUDOVAPOR -10 °C.
 4. Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 2%.
 5. Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON®THERM. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση οι εργασίες διάστρωσης του θερμομονωτικού σκυροδέματος πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνεται το αστάρωμα της επιφάνειας και ακολουθεί η υπόλοιπη πλήρωση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
 6. Μετά την σκλήρυνση του CARBOBETON®THERM ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι CARBOLAC.
 7. Ακολουθεί θερμή κόλληση της ειδικής αντιριζικής ασφαλτικής μεμβράνης SCUDOGARDEN PP -10°C χωρίς ψηφίδα και πολυεστερικό οπλισμό σε δύο στρώσεις.
 8. Περιμετρικά στα στηθαία καθώς και κάτω από τα σιφώνια των υδρορροών προηγείται τοποθέτηση πρόσθετης στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης.
 9. Ακολουθεί η τοποθέτηση της λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη.
 10. Η εφαρμογή των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του Ιταλικού εργοστασίου παραγωγής τους ITALIANA MEMBRANE και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
 11. Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης με κωνικές προεξοχές 8mm, έχοντας τι προεξοχές προς τα κάτω.
 12. Τοποθέτηση κροκάλας ως φυσικό φίλτρο αποστράγγισης και διάτρητου σωλήνα διήθησης στα σημεία των υδρορροών.
 13. Τοποθέτηση μη υφαντού πολυεστερικού γεωυφάσματος στραγγιστηριού 150 g/m2.
 14. Τοποθέτηση χώματος φύτευσης ανάλογα με το είδος των φυτών εντατικού, ημιεντατικού ή εκτατικού τύπου.

Για μέσο πάχος στρώσης 12 cm CARBOBETON®THERM η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,429 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης.