Η KGreen εφαρμόζει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας στις κατασκευές της:

  • Παρέχει αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα με CE προϊόντα και συστήματα.
  • Το τεχνικό προσωπικό της KGreen είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 17024 για τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα     Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς, τόσο από τους διαπιστευμένους φορείς του ΕΣΥΔ (Εθνικό Συστήμα Διαπίστευσης), TUV AUSTRIA (Technischer     Überwachungs Verein  Austria) και DQS (Deutsche Gesellschaftzur Zertifizierung von Management Systemen), όσο και από τον εγκυρότερο Γερμανικό Οργανισμό DIN     (Deutsches Institut fuer Normung).
  • Οι εργασίες μονώσεων που πραγματοποιούνται από την KGreeninsulation είναι επίσης πιστοποιημένες από τον επίσημο Γερμανικό Φορέα Πιστοποίησης DQS (Deutsche Gesellschaftzur Zertifizierung von Management Systemen) με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001.
PISTOPOIHSH-BAUMIT