Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά με επαλειφόμενο σταγανοποιητικό

Υλικά

 • Πλήρωση ξύλινου μορέλου με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Πλήρωση μεταλλικής ράγας με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Διαμόρφωση φαλτσογωνίας αρμού διακοπής εργασίας με Carbocret Plus ή Carbofix
 • Mανδύας με Carbogrout EX
 • Carboproof Elastic / Carboproof
 • Σκυρόδεμα με στεγανοποιητικό μάζης Carbomix PL-DM

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Στεγανοποίησης

 1.  Αποκατάσταση της μονολιθικότητας και στεγανότητας του σκυροδέματος στους αρμούς διακοπής εργασίας πριν την συνέχιση της σκυροδέτησης με εποξειδική γέφυρα πρόσφυσης CARRBOXY BOND.
 2. Η κατασκευή των στοιχείων του σκυροδέματος πραγματοποιείται (δάπεδο) με χρήση στεγανοποιητικού μάζης – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM.
 3. Μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου πραγματοποιούμε μηχανική εξυγίανση και αφαίρεση των σαθρών τμημάτων.
 4. Φουρκέτες, μορέλα και αρμοί διακοπής εργασίας σκάβονται σε βάθος 2-3 cm.
 5. Ακολουθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).
 6. Βαφή μεταλλικών στοιχείων με αντισκωριακή επίστρωση.
 7. Όσο το σκυρόδεμα παραμένει υγρό, πραγματοποιούμε πλήρωση και εξομάλυνση σε όλα τα ασθενή σημεία (φουρκέτες, μορέλα, αρμούς διακοπής εργασίας και φωλιές από κακή σκυροδέτηση) με διογκούμενο επισκευαστικό κονίαμα CARBOCRET PLUS (ή εναλλακτικά με ταχείας πήξης κονίαμα CARBOFIX).
 8. Ομοίως περιμετρικά στη βάση που συνδέονται τα τοιχία με το δάπεδο, αφού σκαφτεί λούκι σε μορφή V σε βάθος και πλάτος 4x4cm, επισκευάζουμε με CARBOCRET PLUS (ή CARBOFIX).
 9. Οι βάσεις των μεταλλικών ικριωμάτων του ανελκυστήρα υποστηρίζονται πρόσθετα με δημιουργία μανδύα και χύτευση πακτωτικού κονιάματος CARBOGROUT EX
 10. Ακολουθεί στεγανοποίηση αρχικά με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα CARBOPROOF και μετά με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών CARBOPROOF ELASTIC.