Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά με επαλειφόμενο σταγανοποιητικό

Για ελάχιστο πάχος 5 cm Fibran xps 300L η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,580 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης για τα τοιχία υπογείου. Για πάχος 14 cm CARBOBETON®FIBER η αντίσταση θερμοπερατότητας Uvalue είναι περίπου 0,90 W/m2K και καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης για τα δάπεδα υπογείου.

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Στεγανοποίησης & Θερμομόνωσης

 1.  Η κατασκευή των στοιχείων του σκυροδέματος πραγματοποιείται με χρήση στεγανοποιητικού μάζης–ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM.
 2. Αποκατάσταση της μονολιθικότητας και στεγανότητας του σκυροδέματος στους αρμούς διακοπής εργασίας πριν την συνέχιση τηςσκυροδέτησης με εποξειδική γέφυρα πρόσφυσης CARRBOXY BOND.
 3. Μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου πραγματοποιούμε μηχανική εξυγίανση και αφαίρεση των σαθρών τμημάτων.
 4. Φουρκέτες, μορέλα και αρμοί διακοπής εργασίας σκάβονται σε βάθος 2-3 cm.
 5. Ακολουθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).
 6. Βαφή μεταλλικών στοιχείων με αντισκωριακή επίστρωση.
 7. Όσο το σκυρόδεμα παραμένει υγρό, πραγματοποιούμε πλήρωση και εξομάλυνση σε όλα τα ασθενή σημεία (φουρκέτες, μορέλα, αρμούς διακοπής εργασίας και φωλιές από κακή σκυροδέτηση) με διογκούμενο επισκευαστικό κονίαμα CARBOCRET PLUS (ή εναλλακτικά με ταχείας πήξης κονίαμα CARBOFIX).
 8. Ομοίως περιμετρικά στη βάση που συνδέονται τα τοιχία με το δάπεδο, αφού σκαφτεί λούκι σε μορφή V σε βάθος και πλάτος 4x4cm, επισκευάζουμε με CARBOCRET PLUS (ή CARBOFIX).
 9. Ακολούθως στεγανοποιούμε με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα CARBOPROOF.
 10. Στη συνέχεια, τοποθετούμε πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης Fibran xps 300L με την ειδική κόλλα μονωτικών πλακών CARBOSTICK FLEX.
 11. Έπειτα, πάνω από τη γραμμή στεγανοποίησης στερεώνουμε την αποστραγγιστική μεμβράνη (ή εναλλακτικά γεωυφάσματος 150 g/m2). Η διάστρωσή της γίνεται κατακόρυφα έτσι ώστε να καλύπτουμε και το σωλήνα αποστράγγισης.
 12. Πραγματοποιείται λιθοροπή κροκάλας για τη λειτουργία της ως φυσικού στραγγιστηρίου πριν την επιχωμάτωση.
 13. Εσωτερικά του υπογείου τα δάπεδα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής που αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες.